Dragon

Pobierz katalog produktów

Realizacja projektu: Opracowanie oleju do impregnacji drewna jako wynik zleconych przez Dragon Poland prac badawczo-rozwojowych.

Realizacja projektu: Opracowanie oleju do impregnacji drewna jako wynik zleconych przez Dragon Poland prac badawczo-rozwojowych.

Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. realizuje projekt opracowanie oleju do impregnacji drewna jako wynik zleconych przez Dragon Poland prac badawczo-rozwojowych dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest realizacja usługi badawczo-rozwojowej związanej z opracowaniem nowego produktu – oleju do drewna.

Całkowita wartość projektu: 98 400,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 72 000,00 PLN

Opracowanie receptury i technologii produkcji kleju do elementów drewnianych i drewnopochodnych.

Opracowanie receptury i technologii produkcji kleju do elementów drewnianych i drewnopochodnych.

Nazwa projektu

Opracowanie receptury i technologii produkcji kleju do elementów drewnianych i drewnopochodnych umożliwiającej wytwarzanie przegród ognioodpornych wraz z technologią aplikacji.

Cel projektu

Podniesienie innowacyjności przedsiębiorstwa Dragon Poland dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej.

Krótki opis projektu

Przedmiotem projektu jest stworzenie receptury i technologii produkcji kleju do elementów drewnianych i drewnopochodnych, który tworzyć będzie spoinę o właściwościach znacznie utrudniających rozprzestrzenianie się pożaru.

Opracowany klej pozwoli na produkcję elementów o podwyższonej ognioodporności z materiałów drewnianych, drewnopochodnych lub drewnopodobnych, standardowo dostępnymi technikami stolarskimi, bez wykorzystania dodatkowych procesów technologicznych, specjalistycznych urządzeń lub środków chemicznych o charakterze impregnatu, które zwiększają ognioodporność.

Projekt rozpocznie się od opracowania składu chemicznego kleju krzemianowo-polimerowego, w oparciu o który zostanie stworzona kompozycja klejowa o właściwościach ognioochronnych, umożliwiająca klejenie elementów drewnianych i drewnopochodnych, nadająca jednocześnie tym elementom właściwości ognioochronne. Przeprowadzone zostaną próby laboratoryjne z różnymi kombinacjami mieszanin sodowych, potasowych i litowych pochodnych krzemianowych oraz różnymi rodzajami niepalnych wypełniaczy, w celu stworzenia stabilnej mieszaniny, która tworzyć będzie spoiny o odpowiednio wysokiej wartości adhezji do elementów drewnianych i drewnopochodnych oraz o odpowiednio wysokiej wartości kohezji, przy zachowaniu wysokiej odporności na ogień i wysoką temperaturę.

Następnie przeprowadzone zostaną laboratoryjne próby aplikacji stworzonego kleju w zasymulowanych warunkach przemysłowych. Wyniki pozwolą na ewentualne korekty składu nowoopracowywanego kleju. Kolejnym krokiem będzie wytworzenie próbnych partii kleju i przeprowadzenie prób na niewielkiej instalacji produkcyjnej, a następnie wytworzenie partii kleju w ilości przemysłowej i wytworzenie standardowej, przemysłowej partii elementów klejonych.

Po przeprowadzeniu badań aplikacji przemysłowej i uzyskaniu pozytywnego wyniku testów aplikacyjnych zostanie opracowana dokumentacja techniczna i technologiczna nowego produktu.

Wprowadzenie na rynek nowych rozcieńczalników opracowanych w oparciu o zlecone prace B+R

Wprowadzenie na rynek nowych rozcieńczalników opracowanych w oparciu o zlecone prace B+R

Wprowadzenie na rynek nowych rozcieńczalników opracowanych w oparciu o zlecone prace B+R

Cele projektu:

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych
rozcieńczalników, których cechy technologiczne znacząco różnią się od produktów dostępnych na rynku.

Planowane efekty:

Planowanym efektem projektu będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozcieńczalników. Rozcieńczalniki bazować będą na związkach chemicznych uznawanych za łatwo biodegradowalne, pozyskiwanych ze źródeł odnawialnych na drodze energo i surowco-oszczędnych procesów.

Wartość projektu:

16 159 738,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
7 073 882,10 zł

Zapytanie Ofertowe :

Dostawa lini automatycznych do konfekcji wraz z urządzeniami towarzyszącymi plik PDF tutaj i wzór oferty tutaj.

Dostawa wózka widłowego EX przeznaczonego do pracy w strefie zagrożenia wybuchem (ATEX). plik PDF tutaj i wzór oferty tutaj.